Προμήθεια οργάνου συνεχούς μέτρησης ολικού οργανικού άνθρακα στην ΕΕΝΘ

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια οργάνου συνεχούς μέτρησης ολικού οργανικού άνθρακα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)
προϋπολογισμού 27.000,00€, πλέον ΦΠΑ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 11/02/2020 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 30/01/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 11/02/2020 ώρα 09:00.
  • CPV: 38300000-8
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 30/01/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !