Προμήθεια οργάνου συνεχούς μέτρησης Αμμωνιακών στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια οργάνου συνεχούς μέτρησης Αμμωνιακών στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22/01/2020 ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 10/01/2020.
  • CPV 38300000-8
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 10/01/2020.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !