Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια οργάνου μέτρησης ολικού αζώτου κατά  Kjeldahl (ΤΚΝ) στο χημικό εργαστήριο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Δευτέρα 16/9/2013  και 14.30 στη διεύθυνση: Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη η εταιρία στην οποία θα ανατεθεί η προμήθεια, θα πρέπει καταθέσει προσφορά που θα είναι σύμφωνη με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια οργάνου μέτρησης ολικού αζώτου κατά  Kjeldahl (ΤΚΝ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/–
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 16/09/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/09/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !