Προμήθεια οργάνου φασματογράφου μάζας με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα αργού (ICP-MS) για την ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια οργάνου φασματογράφου μάζας με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα αργού (ICP-MS) για την ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 21/02/2024 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 31/01/2024.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 27/02/2024 ώρα 09:00.
  • CPV: 48900000-7
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 31/01/2024.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !