Προμήθεια οργάνου Αέριας Χρωματογραφίας

Προμήθεια οργάνου Αέριας Χρωματογραφίας

  • Θέμα διαγωνισμού Προμήθεια οργάνου Αέριας Χρωματογραφίας
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 18/04/2019 11:00
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών –/–/—-
  • Ημερομηνία ανάρτησης 02/04/2019
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 02/04/2019
  • Προκήρυξη
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !