Προμήθεια ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών – ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών προϋπολογιζόμενης αξίας 271.300,00 € πλέον ΦΠΑ

  • ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 29/12/2020 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 24/11/2020.
  • ΝΕΑ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 05/01/2021 ώρα 08:00.
  • CPV: 42131260-6
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 24/11/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !