ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ – Προμήθεια ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών

Θέμα διαγωνισμού: ΜΑΤΑΙΩΝΕΤΑΙ – Προμήθεια 12.000 ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾ Χ ¾ με τηλεσκοπική διάταξη και 10.000 ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών ¾ Χ ½ με βαλβίδα αντεπιστροφής

  • Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 18/05/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 27/04/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 22/05/2020 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 27/04/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου
  • Απόφαση ματαίωσης: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !