Προμήθεια ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών

  • Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:   25/09/2019
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης:  01/10/2019 ώρα 9:00 π.μ.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ:  30/08/2019
  • Τεύχος Διακήρυξης: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !