Προμήθεια ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 06/09/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 13/09/2018  09:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 17/07/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/07/2018
  • Προκήρυξη 
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !