Προμήθεια ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ορειχάλκινων σφαιρικών διακοπτών
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09/02/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 16/02/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 13/01/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 13/01/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !