Προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ σύνδεσης (2 τεμαχίων) υδρομετρητών

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ σύνδεσης (2 τεμαχίων) υδρομετρητών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού xx/xx/xxxx
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 28/01/2019  13:30
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/01/2019
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 15/01/2019
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !