ΠΑΡΑΤΑΣΗ – Προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ σωλήνων πολυαιθυλενίου και ρακόρ (συνδετήρων 2 τεμ.) υδρομετρητρών

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ σωλήνων πολυαιθυλενίου και ρακόρ (συνδετήρων 2 τεμ.) υδρομετρητρών προϋπολογιζόμενης αξίας 85.750,00€ πλέον ΦΠΑ.

  • ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 29/12/2020 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 24/11/2020.
  • ΝΕΑ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 05/01/2020 ώρα 10:00.
  • CPV: 44115210-4
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 24/11/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !