Προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ σωλήνων πολυαιθυλενίου διαφόρων διατομών

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ σωλήνων πολυαιθυλενίου διαφόρων διατομών

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 15/12/2023 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 29/11/2023.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 20/12/2023 ώρα 09:00.
  • CPV: 44115210-4
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 29/11/2023.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !