Προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ σωλήνων πολυαιθυλενίου

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ σωλήνων πολυαιθυλενίου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 28/01/2019 13:30
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/01/2019
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 15/01/2019
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !