Προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ σωλήνων PE και ρακόρ (συνδετήρων ) υδρομετρητών

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ σωλήνων PE και ρακόρ (συνδετήρων ) υδρομετρητών

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 04/11/2019 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 10/10/2019.
  • Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: 04/11/2019 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 11/10/2019.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις 1: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις 2: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !