Προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ για σωλήνες πολυαιθυλενίου PE

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια ορειχάλκινων ρακόρ για σωλήνες πολυαιθυλενίου PE
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 12/03/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 26/02/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου       Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !