Προμήθεια ολοκληρωμένου Συστήματος Real Time PCR στην ΕΕΝΘ (CPV 38300000-8)

Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ολοκληρωμένου Συστήματος Real Time PCR στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (CPV 38300000-8)

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 12/09/2022 ώρα 23:59.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 25/08/2022.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 14/09/2022 ώρα 09:00.
  • CPV: 38300000-8
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 25/08/2022.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου