• Θέμα διαγωνισμού: Για την Προμήθεια οκτώ (8) αυτόματων συστημάτων λίπανσης τεσσάρων σημείων και τεσσάρων (4) αυτόματων συστημάτων λίπανσης έξι σημείων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 18/11/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 18/11/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 24/10/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !