Προμήθεια οχήματος τηλεπισκόπησης αγωγών αποχέτευσης

Η  Εταιρεία  Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης  (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ) προκηρύσσει ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές διαγωνισμό με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά  για την προμήθεια οχήματος τηλεπισκόπησης αγωγών αποχέτευσης ενδεικτικού προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €) περίπου, πλέον ΦΠΑ.

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια οχήματος τηλεπισκόπησης αγωγών αποχέτευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 04/02/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 04/02/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/01/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !