Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές διαγωνισμό με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια οχήματος τηλεπισκόπησης αγωγών αποχέτευσης, ενδεικτικού προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €) πλέον ΦΠΑ.

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 02/04/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 02/04/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 04/03/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !