Προμήθεια μιας κλιματιστικής μονάδας για το τμήμα Μηχανοργάνωσης

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια μιας κλιματιστικής μονάδας για το τμήμα Μηχανοργάνωσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 21/06/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 21/06/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 18/06/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ -/-/-
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !