Προμήθεια μίας (1) μηχανής ηλεκτροσυγκόλλησης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας (1) μηχανής ηλεκτροσυγκόλλησης (ηλεκτροσύντηξης) σωλήνων και εξαρτημάτων από ΡΕ

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια μίας (1) μηχανής ηλεκτροσυγκόλλησης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 11/03/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 26/02/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !