Προμήθεια μίας (1) αντλίας πολυηλεκτρολύτη και ανταλλακτικών

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια μίας (1) αντλίας πολυηλεκτρολύτη και ανταλλακτικών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 18/10/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 18/10/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 05/10/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 05/10/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !