Προμήθεια μεταλλικών δακτυλίων

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια μεταλλικών δακτυλίων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 26/08/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 29/06/2016
  • Προκήρυξη (ορθή επανάληψη) Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !