Προμήθεια – μεταφορά και διανομή Φυσικού Αερίου στις Εγκαταστάσεις της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος – ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια – μεταφορά και διανομή Φυσικού Αερίου στις Εγκαταστάσεις της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος

  • ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 24/06/2021 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 17/05/2021.
  • ΝΕΑ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 01/07/2021 ώρα 10:00.
  • CPV: 09123000-7
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 17/05/2021.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου  Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !