Προμήθεια – μεταφορά και διανομή Φυσικού Αερίου στις Εγκαταστάσεις της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος (ΜΘΞ)

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια – μεταφορά και διανομή Φυσικού Αερίου στις Εγκαταστάσεις της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος (ΜΘΞ)

  • Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 15/05/2020.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 15/04/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 21/05/2020 ώρα 09:00.
  • CPV: 09123000-7
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 15/04/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !