προμήθεια μέσων προστασίας γιαυπαλλήλους που εφαρμόζουν την απολύμανση με άνυδρο υγρό χλώριο στο πόσιμο νερό

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια μέσων προστασίας γιαυπαλλήλους  που εφαρμόζουν την απολύμανση  με άνυδρο υγρό χλώριο στο πόσιμο νερό
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 07/02/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 07/02/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 26/01/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 26/01/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !