Προμήθεια μειωτήρα για την ΕΕΛΘ

Προμήθεια μειωτήρα για την ΕΕΛΘ

  • Θέμα διαγωνισμού Προμήθεια μειωτήρα για την ΕΕΛΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού Τρίτη 04/06/2019 11:00
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών –/–/—-
  • Ημερομηνία ανάρτησης 23/05/2019
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 23/05/2019
  • Προκήρυξη
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !