Προμήθεια λιπαντικών και γράσων για τα οχήματα και τον Η/Μ εξοπλισμό της Διεύθυνσης Ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. σε ετήσια βάση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για  την  προμήθεια λιπαντικών και γράσων για τα οχήματα και τον Η/Μ εξοπλισμό της Διεύθυνσης Ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. σε ετήσια βάση

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια λιπαντικών και γράσων για τα οχήματα και τον Η/Μ εξοπλισμό της Διεύθυνσης Ύδρευσης σε ετήσια βάση

Λιπαντικά και γράσα για τα οχήματα και τον Η/Μ εξοπλισμό της Διεύθυνσης Ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. σε ετήσια βάση

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια λιπαντικών και γράσων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 06/03/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 06/03/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 26/02/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου