Προμήθεια λιπαντικών 2015

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια λιπαντικών 2015
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 02/06/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 26/05/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !