Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης), εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος ανεφοδιασμού και διαχείρισης αυτών, καθώς και παροχή υπηρεσίας ελέγχου καταναλώσεων καυσίμων των ιδιόκτητων οχημάτων και μηχανημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 02/03/2021 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 12/02/2021.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 09/03/2021 ώρα 09:00.
  • CPV: 50111110-0 (Υπηρεσίες διαχείρισης στόλου οχημάτων), 09134100-8 (Πετρέλαιο ντίζελ), 09132100-4 (Αμόλυβδη βενζίνη)
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 12/02/2021.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !