Προμήθεια καυσίμων εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος ανεφοδιασμού

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης), εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος ανεφοδιασμού και διαχείρισης αυτών, καθώς και παροχή υπηρεσίας ελέγχου καταναλώσεων καυσίμων των ιδιόκτητων οχημάτων και μηχανημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ

 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22/10/2020 ώρα 10:00.
 • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 05/10/2020.
 • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 30/10/2020 ώρα 09:00.
 • CPV:
  • 50111110-0 (Υπηρεσίες διαχείρισης στόλου οχημάτων)
  • 09134100-8 (Πετρέλαιο ντίζελ)
  • 09132100-4 (Αμόλυβδη βενζίνη)
 • Ημερομηνία ανάρτησης: 05/10/2020.
 • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !