Προμήθεια καλυμμάτων φρεατίων και ανοιγμάτων Α/Σ αποχέτευσης

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια καλυμμάτων φρεατίων και ανοιγμάτων Α/Σ αποχέτευσης
  • ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Δευτέρα, 07/05/2018  ώρα 14.30
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης —
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 17/04/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/04/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !