• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 17/12/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/12/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης