Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων GRP/FRP σε δεξαμενή στην ΕΕΛΘ

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων GRP/FRP σε δεξαμενή στην ΕΕΛΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 17/12/2018 13:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης 03/12/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 03/12/2018
  • Προκήρυξη 
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !