Προμήθεια και τοποθέτηση εργαστηριακού εξοπλισμού Χημείου στην ΕΕΛΘ
Η ΕΥΑΘ  ΑΕ προκείμενου να προβεί στην αντικατάσταση μέρους του εργαστηριακού εξοπλισμού του Χημείου, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά μέχρι την Παρασκευή, 5/9/2014 σε σφραγισμένο φάκελο.

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και τοποθέτηση εργαστηριακού εξοπλισμού Χημείου στην ΕΕΛΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 05/09/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 05/09/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 26/08/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !