Προμήθεια και Τοποθέτηση 50.000 Υδρομετρητών με διακόπτες ασφαλείας στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και Τοποθέτηση 50.000 Υδρομετρητών με διακόπτες ασφαλείας στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 24/05/2023 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 09/05/2023.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 30/05/2023 ώρα 09:00.
  • CPV: 38411000-9,42131260-6,45330000-9
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 09/05/2023.
  • Ημερομηνία δημοσίευσης σε ΕΕΕΕ: 03/05/2023.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !