Προμήθεια και τοποθέτηση 50.000 υδρομετρητών και 50.000 ορειχάλκινων διακοπτών ασφαλείας 3/4′ με τηλεσκοπική διάταξη, στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και τοποθέτηση 50.000 υδρομετρητών και 50.000 ορειχάλκινων διακοπτών ασφαλείας 3/4′ με τηλεσκοπική διάταξη

  • ΝΕΑ-Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 17/01/2023 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 15/12/2023.
  • ΝΕΑ-Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 23/01/2023 ώρα 09:00.
  • CPV: 38411000-9 (Υδρόμετρα), 42131260-6 (Σφαιρικές δικλείδες) και 45330000-9 (Υδραυλικές εργασίες).
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 16/12/2022.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Ανακοινώσεις – Διευκρινίσεις:Λήψη αρχείου
  • Ανακοινώσεις – Διευκρινίσεις:Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !