Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού απόσμησης σε αντλιοστάσια αποχέτευσης της ΕΥΑΘ

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προμήθεια και εγκατάσταση υλικού απόσμησης σε αντλιοστάσια αποχέτευσης της ΕΥΑΘ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που ακολουθούν προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 23/9/2015 και 14.30, στη διεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού απόσμησης σε αντλιοστάσια αποχέτευσης της ΕΥΑΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 23/09/2015
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 23/09/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/09/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης