• Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού απόσμησης σε Α/Σ Αποχέτευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 06/08/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 25/07/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !