Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για τις ανυψωτικές διατάξεις των εγκαταστάσεων ύδρευσης

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για τις ανυψωτικές διατάξεις των εγκαταστάσεων ύδρευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 12/04/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 12/04/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 31/03/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ –/–/—-
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !