Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για τις ανυψωτικές διατάξεις των εγκαταστάσεων ύδρευσης

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για τις ανυψωτικές διατάξεις των εγκαταστάσεων ύδρευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 14/06/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 14/06/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 01/06/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ –/–/—-
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !