Προμήθεια και εγκατάσταση Τοπικού Σταθμού Ελέγχου

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση Τοπικού Σταθμού Ελέγχου στο Αντλιοστάσιο ΑΑ13- ΣΟΦΟΥΛΗ και εφεδρικού σταθμού MCP-T του Κέντρου Ελέγχου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 06/11/2018  14:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης 23/10/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 22/10/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !