Προμήθεια και εγκατάσταση σειράς παρεμβάσεων αναβάθμισης των υπαρχουσών υποδομών, με σκοπό την βελτίωση της εύρυθμης λειτουργίας της Κεντρικής Αποθήκης της ΕΥΑΘ ΑΕ στην περιοχή του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.

Θέμα διαγωνισμού:  Προμήθεια και εγκατάσταση σειράς παρεμβάσεων αναβάθμισης των υπαρχουσών υποδομών, με σκοπό την βελτίωση της εύρυθμης λειτουργίας της Κεντρικής Αποθήκης της ΕΥΑΘ ΑΕ στην περιοχή του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 01/03/2023 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 07/02/2023.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 06/03/2023 ώρα 09:00.
  • CPV: 45454100-5,42415110-2
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 07/02/2023.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !