Προμήθεια και εγκατάσταση μιας νέας ανυψωτικής διάταξης

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση μιας νέας ανυψωτικής διάταξης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 09/02/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 28/01/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !