Προμήθεια και Εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και Εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας ηλεκτρονικής αποσφράγισης 27/02/2019  09:00
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 20/02/2019  23:59:59
  • Ημερομηνία ανάρτησης 21/01/2019
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ  21/01/2019
  • Προκήρυξη 
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !