Προμήθεια και εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων στη ΜΚΑ της ΒΙΠΕΘ

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων στη ΜΚΑ της ΒΙΠΕΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 16/05/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 02/05/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 02/05/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !