Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο αντλιοστάσιο ΑΑ12-Ανάληψης

Θέμα διαγωνισμού:Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο αντλιοστάσιο ΑΑ12-Ανάληψης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 11/09/2023 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 28/07/2023.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 15/09/2023 ώρα 09:00.
  • CPV:  31720000-9
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 28/07/2023.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου