Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6KV προϋπολογισμού 130.000€ πλέον ΦΠΑ

  • Θέμα διαγωνισμού Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 09/04/2019
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 16/04/2019 09:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 15/03/2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/03/2019
  • Προκήρυξη
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου