Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6kV

  • Θέμα διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτροκινητήρα μέσης τάσης 6kV
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 06/07/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 13/07/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 13/06/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/06/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !